วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สกัดความรู้และประสบการณ์ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ช่วยกันโพสต์เป็นรายกลุ่มจากรายวิชาระบบการจัดการสารสนเทศและความรู้ โดย... 1. ระบุชื่อกลุ่ม, รายชื่อของสมาชิกในกลุ่ม 2. สรุปการสกัดความรู้และข้อคิดที่ได้จากหัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(คุณประดับศรี เนตรนี)พร้อมภาพประกอบ 3. สรุปการสกัดความรู้และข้อคิดที่ได้จากรุ่นพี่พี่ 3 พี่ชื่อ................ พร้อมภาพประกอบ ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร ผลการสกัดความรู้จากวิทยากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และจากสานฝันจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง สรุปได้ดังนี้
กลุ่มของดวงกมล วิเศษ ได้จัดส่งงานที่นำเสนอบทที่ 3 มาเรียบร้อยดีมากค่ะ แต่การสกัดความรู้ยังขาดชื่อ-นามสกุลจริงของรุ่นพี่ และรายละเอียดในการสกัดความรู้ไม่ละเอียดเท่าที่ควร ต่อไปมาดูผลการสกัดความรู้กลุ่มของวรรณพร รักถนอมกันบ้างนะคะ...
ผลการสกัดความรู้ของกลุ่มวรรณพร รักถนอม พบว่าข้อมูลยังขาดชื่อและนามสกุลจริงของรุ่นพี่เช่นเดียวกัน หากเพิ่มความเชื่อมโยงของเนื้อหาโดยการทำเป็นแผนผังความคิดของรุ่นพี่แต่ละคนก็ทำให้ข้อมูลน่าสนใจ และเกิดความเข้าใจมากขึ้นกว่าการนำเสนอโดยการพิมพ์บรรยาย และควรมีการอธิบายใต้รูปภาพด้วยจะดีมากค่ะ ถัดมามาดูผลการสกัดความรู้ของกลุ่มฉันท์ชนก ฝนเชย กันบ้างนะคะ...
ผลการสกัดความรู้ของกลุ่มฉันท์ชนก ฝนเชย มีการลำดับเนื้อหาและรายละเอียดดีขึ้น และมีการบรรยายใต้ภาพ ทำให้เข้าใจเนื้อหาจากการสกัดความรู้ของวิทยากรและรุ่นพี่แต่ละคนได้ดีขึ้น แต่จะดีมากขึ้นถ้านักศึกษาใส่ชื่อและนามสกุลจริงของรุ่นพี่ เพื่อเป็นการให้เกียรติรุ่นพี่แต่ละคนค่ะ...